ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ออกแบบและพัฒนาโดย
นายพิเชษฐ์ คะเณย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร